Ai Cập: Studio của kênh truyền bị Al Jazeera ở Cairo bị phóng hỏa

Tin mới

21/11/2012 21:59

B.T.H