Algeria giải cứu 650 con tin, 70 người nước ngoài tại cơ sở khí đốt In Amenas ở tỉnh Illizi

Tin mới

19/01/2013 08:00

B.T.H