Bộ trưởng Hà Hùng Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính