Bộ Y tế: 13.640 cơ sở y tế trên cả nước thải khoảng 450 tấn chất thải rắn mỗi ngày

Tin mới

19/12/2012 23:01

M.Nhung