Doanh thu từ bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật trong 1 năm qua đạt 1,1 tỉ USD

Tin mới

03/10/2012 01:31

M.Nhung