Gruzia: Khối đối lập "Giấc mơ Grudia" chiến thắng bầu cử quốc hội (54,9% số phiếu)

Tin mới

04/10/2012 02:30

M.Nhung