Long An: Hiện có 400-500 thùng thuốc lá, 500-1.000 chai rượu ngoại nhập lậu mỗi ngày