Myanmar: Phiến quân Kachin mất đồi Hka Ya, phòng tuyến cuối che chắn thủ phủ Laiza

Tin mới

27/01/2013 10:59

M.Nhung