Năm 2012, các tổ chức nước ngoài viện trợ hơn 2,5 triệu USD cho Vĩnh Phúc

Tin mới

02/11/2012 20:18

 
Phong Linh