Năm 2012 có 1.500 tổ, đội sản xuất trên biển được thành lập

Tin mới

08/01/2013 03:00

M.Nhung