Nga có thể lập căn cứ tại Cyprus thay thế quân cảng Tartus ở Syria

Tin mới

15/09/2012 10:18

B.T.H