Nga: Ngày 3-11, phóng thành công 2 vệ tinh viễn thông Yamal-300K và Luch 5B vào vũ trụ

Tin mới

03/11/2012 19:34


T.Kim