Nga viện trợ không hoàn lại 25 triệu USD cho Kyrgyzstan

Tin mới

05/12/2012 18:03

B.T.H