Ngày 24-12, Tổng thống Ucraina - Viktor Yanucovich phê chuẩn thành phần nội các mới

Tin mới

24/12/2012 18:43

Lê Thoa