Quảng Ngãi: Trên 80% hồ chứa có mực nước thấp hơn năm trước

Tin mới

05/12/2012 10:17

Phong Linh