Quốc hội Papua New Guinea bầu ông Peter O'Neil vào lại cương vị thủ tướng ngày 3-8

Tin mới

04/08/2012 06:29

M.Nhung