Somalia: Ông Abdi Farah Shirdon Saaid được chỉ định làm thủ tướng mới

Tin mới

06/10/2012 22:35

T.Tiên