Ước tính các bệnh viện chiếm gần 1,8% tổng số chất thải Hà Nội với 41,722 tấn/tháng

Tin mới

27/11/2012 04:00

M.Nhung