Vua Ả Rập Saudi Abdullah bổ nhiệm 30 thành viên nữ và Hội đồng Cố vấn ngày 11-1

Tin mới

12/01/2013 08:30

B.T.H