Yên Bái: Từ tháng 4 đến nay huyện Mù Căng Chải đã có 422 người bị bệnh dại (3 người tử vong)

Tin mới

06/08/2012 15:44

T.Tiên