Quảng Trị: Đề nghị Bộ VHTT công nhận 10 bảo vật quốc gia

Đây là những hiện vật rất quý hiếm, có giá trị về văn hóa, lịch sử và kiến trúc. Trong đó có 8 hiện vật thuộc quản lý của Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, 2 hiện vật còn lại thuộc quyền quản lý của làng, xã.

Mười hiện vật được đề nghị gồm trống đồng Trà Lộc, trống đồng An Khê, tượng bò thần Nan Đin Quảng Điền, tượng bò thần Nan Đin Kim Đâu, tượng U Ma Dương Lệ, phù điêu lá nhĩ 1 và 2 Trà Liên, cụm vò gồm 7 cái bán sứ Đường làng Dương Lệ, bản Khoán ước làng Phú Kinh và tượng đồng Nguyễn Ư Dĩ.

channelvn