VN ký Công ước nhận con nuôi quốc tế

Được sự ủy quyền của Chính phủ, Đại sứ VN tại Hà Lan Huỳnh Minh Chính đã ký công ước này với sự chứng kiến của ông Gerard Limburg, Trưởng Phòng Điều ước (Vụ Luật pháp - Bộ Ngoại giao Hà Lan) - Cơ quan Lưu chiểu Công ước và đại diện của Văn phòng Thường trực Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế...

 
Sự kiện trên đánh dấu một bước tiến quan trọng của VN trong việc từng bước hội nhập khuôn khổ hợp tác đa phương về tư pháp quốc tế. Cùng với việc Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực từ ngày 1-1-2011, việc VN ký công ước trên tạo khuôn khổ pháp luật đồng bộ, điều chỉnh các vấn đề nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài vì lợi ích cao nhất của trẻ em, trong đó có trẻ em VN.
nvhung