Hơn 33,6 tỉ đồng chống mù chữ, phổ cập giáo dục

Theo TTXVN, qua kế hoạch này, đến năm 2015, TP Hà Nội phấn đấu chống mù chữ cho 29/29 quận, huyện, thị xã đạt chuẩn quốc gia; duy trì huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%.
Xây dựng 100% phòng học kiên cố cho lớp mầm non 5 tuổi; 100% quận, huyện, thị xã được công nhận đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, TP phấn đấu 100% xã, phường đạt chuẩn đúng độ tuổi mức 1; 30% xã, phường đạt mức 2 và 20% quận, huyện, thị xã đạt chuẩn mức 2.
Bảo đảm 100% phòng học kiên cố, có 50% trường đạt chuẩn quốc gia, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn vào năm 2015. Phổ cập giáo dục THCS sẽ được giữ vững kết quả 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn… Đặc biệt, đến năm 2015, TP phấn đấu đạt chuẩn phổ cập trình độ trung học.
kienqui