Nga lần đầu tiên đề xuất khôi phục quan hệ ngoại giao với Gruzia

thuhang