Thanh niên phải đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại buổi ra quân, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, giao nhiệm vụ cho thanh niên cả nước phải phát huy vai trò xung kích trên các lĩnh vực, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là phải xung kích đi đầu thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Theo TTXVN, trong dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thông qua kế hoạch hành động Tháng Thanh niên năm 2012. Trong đó nhấn mạnh “Tháng Thanh niên 2012” có nhiều nét đổi mới nhưng mục tiêu không thay đổi, đó là: Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng; thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với những vấn đề của đất nước, của dân tộc và ngay cả với những vấn đề của tuổi trẻ. 

nvhung