18 tân phó chủ tịch xã nhận nhiệm sở

18 tân phó chủ tịch UBND xã (từ 22 – 32 tuổi) này đều tốt nghiệp đại học và là các đội viên thuộc dự án đưa 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã của 62 huyện nghèo trong cả nước. Số đội viên này cũng đã được HĐND các xã tiến hành bầu cử chức danh phó chủ tịch UBND xã, với tỉ lệ số phiếu đạt cao. Được biết, trong 18 tân phó chủ tịch có 15 người dân tộc thiểu số.

kienqui