Ủy ban viện trợ nhân đạo Châu Âu cứu trợ 3,5 tỉ đồng cho hơn 4.800 hộ nghèo Đồng Tháp ngày 6-3

mynhung