Phái viên Trung Quốc Lý Hoa Tân đến Syria ngày 7-3 để bàn cách chấm dứt khủng hoảng

mynhung