Đầu tư chứng khoán thua lỗ, không phải nộp thuế

Về bản chất, việc quy định 2 phương pháp tính thuế để NĐT lựa chọn là 20%/thu nhập hoặc 0,1%/giá trị giao dịch vẫn phù hợp. Tuy nhiên, bất cập phát sinh ở quy định cuối năm liền trước năm nộp thuế, NĐT phải đăng ký trước phương pháp nộp thuế khiến họ vẫn phải nộp thuế dù đầu tư thua lỗ.

Do bất cập này mang tính kỹ thuật, Bộ Tài chính sẽ không đưa vào nội dung sửa đổi trong Luật Thuế TNCN lần này, mà sẽ quy định trong Nghị định hướng dẫn Luật theo hướng: Trên cơ sở kết quả hoạt động đầu tư, khi quyết toán thuế cuối năm, NĐT được toàn quyền chọn 1 trong 2 phương pháp nộp thuế sao cho có lợi nhất. Nghĩa là nếu đầu tư thua lỗ, NĐT chọn hình thức nộp 20%/thu nhập, thì đương nhiên không phải nộp thuế. Vấn đề này sẽ được tháo gỡ sớm, chứ không phải đợi đến thời điểm Luật Thuế TNCN có hiệu (từ 1-1-2014) như đề xuất của Bộ Tài chính.
huunha