LHQ: Iran tử hình khoảng 670 người năm 2011, chủ yếu là tội phạm ma túy

mynhung