Cả nước có 79.014 doanh nghiệp giải thể trong năm 2011

mynhung