Bulgaria: bộ trưởng năng lượng-kinh tế-du lịch, bộ trưởng Y tế từ chức vì bế tắc trong cải cách

maiphuong