“21st Jump Street” thu về 35 triệu USD, đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua


thaonguyen