Doanh nghiệp xem nhẹ bảo hộ lao động

Các đại biểu cho biết nhiều doanh nghiệp còn chủ quan trong việc phòng ngừa tai nạn lao động hoặc thực hiện còn rất hình thức. Mặt khác, người lao động cũng chấp hành chưa nghiêm nội quy lao động, chưa ý thức được ý nghĩa của an toàn lao động.

Để thực hiện tốt công tác này, Công đoàn cần đề xuất chính quyền trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động. Hội đồng Bảo hộ lao động tại đơn vị phải thường xuyên giáo dục, nhắc nhở, kiểm tra và đưa vào quy chế thi đua việc thực hiện nội quy lao động.
kienqui