Pakistan: Đang xây khu vui chơi ở Abbottabad, nơi bin Laden bị bắt, để thúc đẩy du lịch

mynhung