Đề xuất tăng giá đền bù dự án ĐH Quốc gia TPHCM

Theo UBND TP, có 3 vướng mắc cần được Chính phủ tháo gỡ: số lượng hộ dân còn lại chưa bồi thường rất lớn (917 hộ); chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được duyệt thấp hơn nhiều so với các dự án nằm cùng khu vực vừa được phê duyệt, do đó TP đề xuất đối với đất ở đủ điều kiện bồi thường sẽ được hỗ trợ thêm 3,447 triệu đồng/m2; nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư gặp khó khăn, không đáp ứng kịp thời.

 UBND TP cũng đề xuất Thủ tướng sớm có ý kiến về ranh quy hoạch của dự án để UBND TP có cơ sở trả lời, giải quyết dứt điểm thắc mắc, khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo ĐH Quốc gia và các bộ, ngành giải quyết kịp thời kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án cũng như kinh phí xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án. Theo UBND TP, tổng diện tích đã thu hồi của dự án là 59,397 ha/95,81 ha; tổng diện tích cần tiếp tục thu hồi là 35,533 ha (phường Linh Trung 20,733 ha; phường Linh Xuân là 14,8 ha); tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 1.182 hộ; số hộ dân đã bồi thường là 265 hộ.

kienqui