Chạy thêm nhiều đoàn tàu phục vụ lễ

Cụ thể,  ngày 18-4 chạy thêm 2 đoàn tàu từ Sài Gòn đi Nha Trang gồm  SN4 và SN6; ngày 21-4 chạy thêm 2 đoàn tàu từ Nha Trang về Sài Gòn là  SN3 và SN5. Với dịp lễ 30-4 và 1-5, ngày 26-4 chạy thêm 6 đoàn tàu từ Sài Gòn đi Nha Trang gồm SN4, SN6 SN8, SN10, SN12, SN 14; ngày 27-4 chạy thêm 3 đoàn  tàu từ Sài Gòn đi Nha Trang gồm SN6, SN8, SN10. Từ Nha Trang về Sài Gòn ngày 30-4 chạy thêm  5 đoàn tàu  gồm  SN3, SN5, SN7,  SN9, SN11. Riêng ngày 1-5 chạy thêm 3 đoàn tàu từ Nha Trang về Sài Gòn gồm SN3, SN5, SN7.

quang_kt