Giống heo chất lượng cao

Doanh nghiệp cung cấp giống thuộc dòng mẹ là Yorkshire và Landrace, giống thuộc dòng cha là Duroc (Magnus) và Pietrain (Maxter 16).

Trại heo giống cụ kỵ của Japfa Hypor tại xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, được kết nối với hệ thống cải tiến di truyền giống toàn cầu của Hypor. Thông qua mối liên kết này, đặc tính di truyền đàn giống cụ kỵ liên tục được cải thiện với tiến bộ của di truyền giống thế giới thông qua hệ thống đánh giá BLUP kết hợp công nghệ đánh dấu gien hiện đại. 

H.Nhung