Cấm tập đoàn nhà nước kinh doanh trái ngành

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định về tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2014.

Theo nghị định này, công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế dự kiến được thành lập phải có vốn điều lệ không thấp hơn 10.000 tỉ đồng. Ngoài ra, tập đoàn kinh tế phải có tối thiểu 50% số công ty con hoạt động trong những khâu, công đoạn then chốt thuộc ngành, lĩnh vực kinh doanh chính.

Đối với tổng công ty, phải đáp ứng điều kiện vốn điều lệ của công ty mẹ không thấp hơn 1.800 tỉ đồng. Nếu không đáp ứng các yêu cầu trên, tập đoàn kinh tế, tổng công ty phải chấm dứt hoạt động dưới hình thức tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Nghị định của Chính phủ cũng quy định doanh nghiệp (DN) bị chi phối không được góp vốn, mua cổ phần của DN giữ quyền chi phối trong cùng một tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Các DN bị chi phối trong cùng một tập đoàn kinh tế, tổng công ty không được góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

Việc đầu tư vốn ra ngoài của công ty mẹ hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên thực hiện theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý tài chính đối với DN do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Công ty mẹ, các DN thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty đăng ký các ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề có liên quan theo quy định của nghị định này, chịu sự giám sát của chủ sở hữu về việc đầu tư, tỉ lệ vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề có liên quan.

Đặc biệt, nghị định nêu rõ: Công ty mẹ, các DN thành viên trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty không được kinh doanh những ngành nghề không liên quan.

Thế Dũng