Tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ

Theo các chuyên gia, dù đã có Luật Bình đẳng giới nhưng thực tế, nam giới vẫn được xem là trụ cột của gia đình, có quyền quyết định các vấn đề lớn và là người đại diện ngoài cộng đồng. Trong khi đó, công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình được xem là thiên chức của phụ nữ.

Ông Nguyễn Hiệp Trí, Phòng Bình đẳng giới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, tuyên truyền về bình đẳng giới cho cán bộ Công đoàn
Ông Nguyễn Hiệp Trí, Phòng Bình đẳng giới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, tuyên truyền về bình đẳng giới cho cán bộ Công đoàn

Để xóa bỏ những định kiến này, nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội cần hỗ trợ nâng cao trình độ học vấn, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, tăng vị thế cho phụ nữ. Trong gia đình, cha mẹ cần đối xử công bằng, tạo cơ hội học tập, lao động và tham gia các hoạt động như nhau giữa con trai và con gái.

Tin-ảnh: N.Hà