Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên

Công nhân Công ty Domex KCX Linh Trung I, quận Thủ Đức TP HCM, đề đạt nguyện vọng với lãnh đạo doanh nghiệp và Công đoàn
Công nhân Công ty Domex KCX Linh Trung I, quận Thủ Đức TP HCM, đề đạt nguyện vọng với lãnh đạo doanh nghiệp và Công đoàn

Nội dung thảo luận, góp ý cần tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng như: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa, xây dựng con người; quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Thông qua góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, mục tiêu các cấp CĐ cần hướng đến là tăng cường lòng tin và sự đồng thuận trong đoàn viên, CNVC-LĐ đối với Đảng.

Thời gian tổ chức cho cán bộ, đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ thảo luận, góp ý kiến và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp từ ngày 5-10 đến hết ngày 20-11-2015.

K.Linh