Có quyền lựa chọn cách trả lương

Một số công nhân (Công ty Bách Hoa, quận 7, TP HCM)

Có quyền lựa chọn cách trả lương

- Bà Huỳnh Thị Thanh Hương, giám đốc công ty, trả lời: Ba năm qua, công ty trả lương thời gian nhưng xét thấy việc trả lương như vậy không khuyến khích công nhân làm việc nên quyết định chuyển sang trả lương sản phẩm. Căn cứ để tính lương là năng suất bình quân trong 3 tháng liên tục của đa số công nhân. Việc làm này của công ty tuân thủ đúng quy định tại điều 94 Bộ Luật Lao động.