Bầu cử không hợp lệ

Bầu cử không hợp lệ

Trần Thị Thu Phong (Công ty May Sài Gòn 3, TP HCM)

- Ông Phạm Văn Có, Chủ tịch CĐ Công ty May Sài Gòn 3, trả lời: Vào thời điểm đó, Xí nghiệp Minako tách làm 3 xí nghiệp, có một vài tổ trưởng, tổ phó CĐ nghỉ việc nên tôi yêu cầu họp bầu bổ sung thành viên cho CĐ xí nghiệp. Thế nhưng, cuộc họp ngày 11-8 lại tự bầu các chức danh là sai với mục đích ban đầu, biên bản cũng chỉ có chữ ký của thư ký, không có chữ ký của tổ trưởng CĐ (lúc đó chưa nghỉ việc, chưa bàn giao). Do vậy, CĐ công ty đã yêu cầu tổ chức họp, bầu lại cho đúng quy định. Trong cuộc họp lần sau, chị Phong không đắc cử nên không được bổ nhiệm làm tổ trưởng CĐ.