Hội nhập phải đứng trên đôi chân mình!

Nhân đầu năm mới 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những đánh giá và nhận định về cơ hội cũng như thách thức đối với đất nước và dân tộc.

Thách thức rất lớn

Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, theo TTXVN, Chủ tịch nước cho biết đây là năm hết sức khó khăn cả về tình hình trong nước cũng như khu vực. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kết quả phát triển kinh tế - xã hội vẫn khá tích cực, tăng trưởng kinh tế đạt khá, kinh tế vĩ mô tương đối ổn định; tiềm lực kinh tế tăng tạo tiền đề cho năm 2016 và các năm tiếp theo.

Trong năm 2015, Việt Nam ký kết một loạt hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với tiêu chí cao so với các tiêu chí trong các hiệp định đang thực hiện. Từ đó, thời cơ thị trường sẽ mở rộng, có thể huy động được các nguồn lực nhiều hơn, công nghệ tiên tiến có thể vào nhiều hơn nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức rất lớn. Cho nên, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa mới tận dụng được tối đa cơ hội và vượt qua thách thức trong kế hoạch 5 năm tới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh khi ký các hiệp định thương mại với tiêu chí cao hơn thì phải chấp nhận cạnh tranh ở một trình độ cao hơn nhưng với kinh nghiệm qua 30 năm đổi mới, với đội ngũ doanh nhân đã trưởng thành hơn thì tin chắc công cuộc hội nhập của đất nước sẽ thắng lợi.

Điều lo nhất hiện nay, theo Chủ tịch nước, là sức cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp (DN) và của nền kinh tế còn rất thấp so với khu vực và thế giới. Với những tiêu chí hội nhập mới, thách thức còn lớn hơn nên cần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, của DN và cả nền kinh tế. Cùng với nỗ lực của DN, trách nhiệm của nhà nước là rất lớn. Vì thế, chúng ta phải tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ tự do hóa thương mại và hội nhập sâu rộng của đất nước.

Nhất định thắng lợi

Chủ tịch nước lưu ý lâu nay chúng ta xác định rất rõ cần kết hợp chặt chẽ giữa nguồn lực trong nước và ngoài nước, trong đó không được quên nguồn lực trong nước là quyết định, nguồn lực bên ngoài là hết sức quan trọng. Hội nhập nhưng phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phải đứng trên đôi chân mình.

Cùng với đó, nguồn lực nào thì cũng phải đề phòng tham nhũng, lãng phí. Đây phải là chủ trương và hành động nhất quán của tất cả các ngành, các cấp.

Trước sự suy thoái của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong Đảng và trong bộ máy nhà nước, Chủ tịch nước cho biết Đảng đã có rất nhiều biện pháp đấu tranh mà thể hiện tập trung nhất là các biện pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng đang được sự hưởng ứng và đánh giá cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. “Dù khó đến mấy đi nữa nhưng toàn Đảng, toàn dân quyết tâm cao, liên tục bền bỉ thực hiện thì nhất định sẽ giành thắng lợi” - Chủ tịch nước khẳng định.

Nâng cao quyền làm chủ của nhân dân

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý trong năm 2016 và 5 năm tới sẽ thuận lợi nhiều mặt nhưng khó khăn, thách thức cũng rất lớn. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải nỗ lực hơn, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tương xứng với thời kỳ hội nhập sâu rộng và tiêu chí cao, tiếp tục nâng cao đời sống và quyền làm chủ của nhân dân...

Lương Duy