Không cấm làm thêm

Không cấm làm thêm

Ông Võ Phước Bình, phó giám đốc công ty, trả lời: Việc chị Hân làm thêm, trưởng bộ phận có báo cáo với phòng nhân sựban giám đốc. Xét thấy công việc làm thêm của chị không ảnh hưởng đến công việc chính ở công ty nên ban giám đốc chấp nhận. Phòng nhân sự yêu cầu chị Hân không được làm thêm là sai. Vừa rồi, phòng nhân sự đã rút lại yêu cầu và xin lỗi chị.