Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động

Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động

trong đó nêu rõ mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN của người sử dụng lao động (NSDLĐ). Cụ thể, NSDLĐ hằng tháng đóng mức 1% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động (NLĐ), không bao gồm NLĐ là người giúp việc gia đình.

Nghị định cũng quy định chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN đối với NLĐ giao kết hợp đồng lao động với nhiều NSDLĐ theo khoản 2 điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Cụ thể, NLĐ được hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hằng tháng hoặc một lần tính trên cơ sở tổng các mức tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ TNLĐ, BNN của tất cả hợp đồng lao động tại thời điểm xảy ra TNLĐ, BNN nhưng không quá mức tối đa theo quy định của pháp luật BHXH.

Chế độ hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và phục hồi chức năng lao động quy định tại Nghị định 37 và các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

Trực Ngôn