Khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH

Khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH

Theo quy chế phối hợp, BHXH Việt Nam có trách nhiệm cung cấp danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH cần phải khởi kiện, bao gồm số tiền phải đóng, số tiền nợ, thời gian nợ, tiền lãi chậm đóng và các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc khởi kiện. Công đoàn các cấp có trách nhiệm thông báo về tình hình và kết quả khởi kiện các đơn vị nợ BHXH tại địa phương cho cơ quan BHXH cùng cấp. Tính đến quý II/2016, cả nước có 102.900 đơn vị nợ BHXH, hơn 2,6 triệu người bị ảnh hưởng quyền lợi.

V.Duẩn