Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW cho cán bộ Công đoàn

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ Công đoàn chủ chốt đã được quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiều năm nay đã trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Q.Quý