BHXH trả trợ cấp ngắn hạn qua tài khoản cá nhân

BHXH trả trợ cấp ngắn hạn qua tài khoản cá nhân

Đối với các đơn vị đã cung cấp đầy đủ thông tin số tài khoản cá nhân của NLĐ cho cơ quan BHXH và đã được cập nhật vào hệ thống quản lý, khi có phát sinh đề nghị giải quyết các chế độ ngắn hạn thì cơ quan BHXH sau khi giải quyết hồ sơ sẽ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của NLĐ. Trường hợp sau khi giải quyết các chế độ ngắn hạn mà không chuyển được tiền vào tài khoản cá nhân của NLĐ (do sai thông tin số tài khoản, CMND…) thì cơ quan BHXH sẽ tự động chuyển hình thức chi trả sang chuyển tiền cho đơn vị để đơn vị kịp thời chi trả trực tiếp cho NLĐ. Sau đó, đơn vị phải cung cấp thông tin đúng để cơ quan BHXH có cơ sở điều chỉnh dữ liệu trên hệ thống và chi trả cho các đợt phát sinh tiếp theo.

Đối với các đơn vị đã cung cấp thông tin số tài khoản cá nhân của NLĐ và được cập nhật vào hệ thống, nếu có sai sót trong quá trình thu thập thông tin số tài khoản, đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH thực hiện điều chỉnh kịp thời để việc giải quyết các chế độ ngắn hạn và chi trả tiền cho NLĐ trong thời gian sớm nhất.

K.Linh