Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Công đoàn

Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Công đoàn

Tham dự lớp học, học viên sẽ được học chuyên đề như: Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; CĐ với công tác an toàn vệ sinh lao động; tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ trong doanh nghiệp; thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công. Ngoài ra, học viên cũng được tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng; những vấn đề chung về phong trào công nhân và CĐ…

Thông qua đó, cán bộ CĐ đã được trang bị các kiến thức cơ bản về CĐ Việt Nam, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong hoạt động CĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở có đủ năng lực đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ.

T.Nga